2017. december 21., csütörtök

Elkésett előszó Sabine Wren: Egy lázadó vázlatai című könyvéhez

(Mikor felkértek, hogy írjak előszót Sabine könyvéhez, én éppen a Galaxis egyik peremvidékén voltam, és egy fontos ügyön dolgoztam, amiről sajnos bővebbet nem mondhatok. Mindenesetre ezzel az előszóval túl későn végeztem ahhoz, hogy bekerüljön a kötetbe. Így most itt közlöm le. Éljen Sabine, Srđa, és minden jó ügyért küzdő lázadó!)

Üdvözlet a Kedves Olvasónak!

Szokták mondani, hogy ahogyan minden ember, úgy minden könyv története is kész regény. A könyvnek, amit a Kedves Olvasó kezében tart különösen izgalmas a története. Veszélyes és még veszélyesebb helyzetek közepette keletkezett, sok menekülés és bujkálás közepette írta és rajzolta a szerzője valami megmagyarázhatatlan belső késztetésnek engedelmeskedve, olyankor is, amikor élete egy hajszálon függött. Tudhatta-e hogy mi lesz a könyve sorsa, hogy egykor majd nagyon nehéz évek krónikájához szolgálhat értékes forrásként? Nem tudhatta, ahogyan azt sem, ő maga meddig írhatja és rajzolhatja még naplóját, és megvalósíthatja-e mindazokat a kreatív ötleteket, amiket itt hirtelenjében papírra vetett.

És mégis: ezekről a lapokról egyáltalán nem a reménytelenség, a szorongattatás, a rettegés hangulata árad. Ellenkezőleg: minden oldal tele van életörömmel és bizakodással, az egész a kreativitás diadalát hirdeti az elnyomással, a zsarnoksággal, az uniformizált unalommal és rettegéssel szemben. Akik bizonytalanok abban, mi az a sokat emlegetett szó: szabadság, amiért állítólag a Galaktikus Köztársaság felkelői harcoltak, azoknak csak ajánlani tudom, vegyék kezükbe ezt a könyvet, és a szabadság a legtisztább formájában fog rájuk nevetni, tele jókedvvel, derűvel, élettel.

Tudjuk, hogy a Galaktikus Birodalom elnyomó rendszere, szigorú cenzúrája és egyoldalú „kultúrpolitikája” (inkább kulturális rombolása) sokak művészi ambícióját próbálta letörni, sokak alkotó energiáit próbálta visszafojtani, sokaktól igyekezett mindenféle lehetőséget megtagadni tehetségük kibontakoztatására. Ezek közé az emberek közé tartozik Sabine Wren is, aki azonban nem hagyta magát ilyen könnyen. Színes egyénisége kifejezési formát keresett és talált.

Sabine egyébként talán lehetett volna egy szürke propagandista is a Birodalom szolgálatában, ő azonban a szabad életet és az azzal járó veszélyeket választotta, megintcsak valamilyen belső parancsnak engedelmeskedve. Úgy is mondhatnánk talán: feladta, hogy ismert, híres és gazdagon jutalmazott, ámde meggyőződése ellen dolgozó, lelkiismeretével elszámolni nem tudó ember legyen. Talán ő maga nem is érezte ezt teljesen a saját döntésének, inkább történelmi szükségszerűségnek, amibe bele van kényszerítve. Azonban ebben a történelem által rákényszerített keserű helyzetben sem fojtotta el mindazt a színt, ötletet és mondanivalót, ami őt belülről feszítette. Csak ezeket más mederbe terelte. Összeegyeztette ezeket a küzdelemmel, amit vívott és a célokkal, amikért harcolt. Inspirációt merített barátai közösségéből, ügye igazának tudatából és (természetesen, magától értetődően) népe, a mandalóriak művészeti és harcos hagyományából is.

Aki talán azt gondolná, hogy egy birodalmi plakát összefirkálása nem művészi cselekedet, annak azt mondhatjuk: talán tényleg nem az, de ezt is lehet kreatívan, viccesen, művészien csinálni. Sabine úgy érezte, akkor ilyen cselekvéseket kívánnak az emberektől azok a nehéz idők és azok a nehéz helyzetek, amikről a legkevésbé sem ő tehetett: a Birodalom hatalomvágya, gonoszsága taszította ezekbe bele őt, az egész Galaxist, mindannyiunkat.

Sabine vállalta, hogy rejtőzködnie kell, hogy majd rágalmakat szórnak rá, amikre nyilvánosan nem válaszolhat, hogy terroristának, köztörvényes bűnözőnek bélyegzik, vérdíjat tűznek ki a fejére, hogy mindenütt a lehető legkedvezőtlenebb képet igyekeznek kialakítani róla. Vállalta a nehéz helyzetet, hogy valódi arcát, tehetségét és életvidámságát csak egy maroknyi emberrel, legjobb barátaival és bajtársaival (a Szellem legénységével) és ezzel a naplóval oszthatja meg. Ez persze sok lemondással járt. Sabine ezt talán az egyetlen lehetséges útnak tartotta, hogy eljöjjön egyszer majd az idő, amikor végre minden kötöttség nélkül alkothat, amikor leteheti a fegyvert, és végre teljesen művészi eszközeivel segíthet jobb hellyé tenni ezt a Galaxist. De éppenúgy vállalta annak kockázatát is, hogy ez az idő számára soha nem jön el: hogy egy hősi halál megfosztja mindettől. Addig is azonban igyekezett a helyzetet minél kellemesebben kihasználni, és a számára legmegfelelőbb módon folytatni azt a harcot is amit vállalt. Éppen a benne lévő sokféle energia tette ezt számára lehetővé.

Már szóltam azokról, akik esetleg azért fogadják majd fanyalogva a könyvet, mert mindaz ami benne van, nem valódi művészet, hanem egyik részről propaganda, másik részről pedig csak művészi vázlatok, hirtelen ötletek jegyzéke. Nekik azt tudtam mondani: egy vázlat egy mű megszületésének folyamata is lehet érdekes, ugyanúgy, ahogyan egy hősi harc folytatójának gondolatai is.) A fanyalgók másik csoportja (ezt előre látni) azok lesznek, akik azt mondják majd: mindez igen szép, de Sabine Wren mégiscsak olyan tevékenységet folytatott, ami bizonyos szempontból mégiscsak terrornak minősíthető, bizonyos „performanszaiba” (konkrétan a performansznak tekintett színes robbantásaiba) pedig emberek haltak bele, illetve nyomorodtak meg miattuk egy életre. Nekik (még ha aggályaik némiképpen jogosnak is mondhatók, hiszen az emberi életet elvenni minden körülmények között legalábbis morálisan megkérdőjelezhető, de inkább elítélhető cselekedet) megint azt tudom mondani: az akkori idők sokszor ilyen cselekvéseket kívántak. A harcot, amit a lázadók vívtak, nem Sabine kezdte, és nem is a lázadók. A harcot a Birodalom kezdte a nép ellen, a Köztársaságban érvényesülő jogok semmibevételével, a nép korlátlan kiszipolyozásával és rettegésben tartásával. A félelemkeltő összeesküvéselméletekkel, és rágalomhadjáratokkal, majd az ezekre épített koncepciós perekkel, a kényszermunkatáborokkal, az egyre kérlelhetetlenebbé váló cenzúrával, a gazdasági kizsákmányolással, a lelki és fizikai terrorral és a mindezeket megelőző 66-os paranccsal.

Azt hiszem, nagyjából elmondható, hogy Sabine mindig a Birodalom aktuális bűntettének megfelelő erővel ütött vissza. Amikor a gyalázkodó propagandahadjárat volt soron, ő átfestette a Birodalom plakátjait, és újakat gyártott, amelyben a maga módján igyekezett cáfolni mindazokat a sületlenségeket, amelyeket a Birodalom apparátusa terjesztett. Amikor ártatlanok letartóztatása kezdődött meg, Sabine nekik, illetve családjuknak igyekezett segítséget nyújtani. Fegyverhez csak akkor nyúlt, amikor a Birodalom katonái valóban gyilkolni kezdtek. (Bár ahogyan ezt már mondtam, az egész Birodalom egy nagy szükségtelen vérengzésből született a 66-os parancs révén, amiről még ma sem hiszik sokan, hogy valóban létezett.) És amennyire tudni lehet, Sabine robbantásainak sohasem voltak civil áldozatai. Csak katonák, akik lehettek ugyan akaratuk ellenére kényszersorozott kiskatonák, de az ő haláluk egy ilyen harci helyzetbe mindig bele van kalkulálva. Talán még azt is megkockáztathatjuk, hogy közvetve az ilyen katonák is a Birodalom kegyetlenségének áldozatai. Sabine, azt hiszem, többnyire maga is tisztában van az emberi élet értékével. Talán még a színes robbantások groteszkségével is.

A könyv egyébként mindemellett azért is érdekes, mert a Szellem űrhajó legénységének mindennapjaiba is bepillanthatunk. Megérthetjük belőle, hogy ők, akiket ma akkora hősökként tisztelünk, szintén csak esendő emberek voltak, mint mi magunk. Az Ügy mellett, amiért küzdöttek, megvoltak a maguk léghétköznapibb problémái, ugyanúgy, mint békeidőben. Természetesen szükségük is volt rá, hogy időnként bizonyos mértékben „megfeledkezzenek” a helyzetről, amiben voltak. Ha valaki folyamatosan csak az Ügyre koncentrál, annak súlya alatt előbb-utóbb összeroppan. Különösen igaz ez, ha az ember olyan reménytelen helyzetben, olyan kevés eséllyel veszi fel a harcot, mint amilyen helyzetből, mint amilyen kevés reménnyel a Szellem harcosai indultak. Ők,

Hera Syndulla, Kanan Jarrus, Ezra Bridger, Garazeb Orrelios és Sabine Wren igyekeztek küzdelmük mellett is teljes életet élni. Nagyon különböző emberek ők, összeszokott csapattá érésük talán nem is ment a legsimábban. A könyv, amit a Kedves Olvasó kezében tart, ennek az összecsiszolódásnak, ennek a nehéz időkben az emberi lényeg mellett való kitartásnak, és egy barátság kialakulásának is a dokumentuma.

Köszönjük Sabine Wrennek, hogy hozzájárult naplója kiadásához. Fontos dokumentumot adott mindazok kezébe, akik egyszer egy jobb időben majd a felkelők Birodalom elleni küzdelmének történetét szeretnék kutatni. Nekünk pedig, akik még benne élünk ebben a küzdelemben fontos motivációs tényezőt jelent látni mindezt, hogy a kreatív energiák ilyen nehéz időkben is ilyen megállíthatatlanul törnek utat maguknak, ahol lehet.

A könyvet éppen emiatt bátran tehetjük Srđa Popović Útmutató a forradalomhoz című nemrég megjelent könyve mellé is.


Lásd még:
A Sötét Oldal és a Birodalom közötti különbségről

2017. december 16., szombat

Az elnök halála és az összeesküvéselméletek


95 éve halt meg Gabriel Narutowicz, a Lengyel Köztársaság (Rzeczpospolita Polska) első elnöke. Emberek haláláról ritkán szoktam megemlékezni, de erről már régóta szeretnék írni. A „karaktergyilkosság” ugyanis egy idő óta elfogadott politikai fegyver Magyarországon. És ez nagyon nem jó. Hogy hová vezethet, éppen arról szól Gabriel Narutowicz története.

Gabriel Narutowicz 1865-ben született Telszén/ Telšén vagy Telšiaiban litvániai lengyel nemesi családban.
(Narutowiczék címere)
Ekkoriban sem önálló lengyel, sem litván állam nem létezett, az egykori Lengyel-Litván Köztársaság területét még 1795-ben felosztotta maga között a Habsburg Birodalom (a későbbi Osztrák-Magyar Monarchia), az Orosz Birodalom és Poroszország (a későbbi Német Császárság). Litvánia teljes egészében orosz fennhatóság alá került. A litvániai lengyel nemesség, még ha voltak is litván ősei (mint Narutowiczéknak is) a lengyel nemzettudatot érezte magáénak, de lokálpatriótaként kötődött Litvániához, mint területhez is. Gabriel vízügyi mérnök akart lenni, ennek érdekében előbb a lett Liepāja városában, majd Petyerburgi Egyetemen, végül Svájcban, Zürichben tanult. Mindegyik helyen részt vett a helyi lengyel diákok szervezkedésében, hazafias és szocialista gyűléseken. Az orosz hatóságok emiatt már le akarták tartóztatni. Így az egyetem befejeztével nem tudott hazatérni. Svájcban maradt, és teljesítve terveit vízügyi mérnök lett. Számos vízierőművet tervezett Európa több országában nagy szakértelemmel. Emellett mindig igyekezett segíteni a hazájukból menekülni kényszerült, üldöztetést szenvedett lengyel hazafiakat.

1918-ban a lengyel területek újra egyesültek, és kivívták függetlenségüket. Létrejött az új Lengyel Köztársaság (Rzeczpospolita Polska). Gabriel Narutowicz ekkor visszatért Polskába, és résztvett az új haza felépítésében. Mint tapasztalt mérnök, 1920-ban közmunkaügyi miniszteri, majd 1922-ben mint sok országot bejárt és sok nemzetközi kapcsolattal rendelkező ember 1922-ben külügyminiszteri tárcát kapott. A régi-új állam 1921-ig folyamatosan háborúzott a szomszédaival. 1921-re azonban végre beálltak a végleges határok, és megkezdődhetett az alkotmány kidolgozása.
Végül csak 1922 decemberére jutott oda az ország, hogy köztársasági elnököt is válasszon. A két nagy parasztpárt egyike, a PSL „Wyzwolenie” („Felszabadulás-párt”)* Gabriel Narutowiczot akarta elnöknek jelölni.
*(A két legnagyobb parasztpártot ekkoriban ugyanúgy hívták: Polskie Stronnictwo Ludowe, azaz Lengyel Népi Párt. Mivel egyik sem volt hajlandó megváltoztatni a nevét, sem egyesülni nem tudtak, úgy különböztették meg egymást, hogy a nevükhöz mindig odatették a fő lapjuknak a nevét. Így a konzervatívabb (volt galíciai) parasztpárt lett a PSL „Piast”, a radikálisabb (volt oroszországi) pedig a PSL „Wyzwolenie”. A wyzwolenie szó egyébként felszabadulást jelent.)

Az elnöki címért öten versengtek:

Ignacy Daszyński, a szocialisták jelöltje (1918-ban ő volt az ország első miniszterelnöke)

Maurycy Zamoyski, a konzervatívok, az endekek (a magukat „nemzeti demokratáknak” nevező nacionalisták) jelöltje

Stanisław Wojciechowski a PSL „Piast” párt jelöltje

Gabriel Narutowicz, a PSL „Wyzwolenie” jelöltje (aki egyébként pártonkívüli volt) és

Jan Baudouin de Courtenay a nemzeti kisebbségek pártjainak közös jelöltje. (Franciás neve ellenére ő is polák volt, de a nemzetiségek bíztak benne, hogy ő, mint híres nyelvtudós egy mindenkivel szemben jóindulatú nyelvtörvény híve lesz.)

Az elnököt az Országgyűlés, azaz a Sejm választotta meg, nem a nép. A választás 5 fordulós volt, és a második körtől mindig kiesett a legkevesebb szavazatot kapó jelölt. Így a végére ketten maradtak. Narutowicz és Zamoyski. A legvégén Gabriel Narutowicz jött ki győztesnek. A ma általános vélemény szerint győzelmét leginkább annak köszönhette, hogy a PSL „Piast” tagjai is rá szavaztak. Hiszen mégiscsak parasztpárt voltak és nem akartak egy hatalmas birtokokkal rendelkező főnemesre (grófra) szavazni, amilyen Zamoyski is volt, hoszen ő nyilván ellenezni fogja a földosztást a parasztoknak.

Rögtön a megválasztás után a csalódott nacionalisták, az „endekek” megkezdték a hangulatkeltést, a lejáratást, a karaktergyilkosságot. Jellemző, hogy leginkább azt hozták fel ellene, hogy a nemzetiségi kisebbségek képviselői (németek, ukránok, beloruszok, zsidók) is rá szavaztak, és ebből próbálták (az endekek) levezetni azt a vádat, hogy Narutowicz idegen érdekek kiszolgálója lehet. Aztán egyre inkább eldurvultak a rágalmak. Kezdődött a szokásos „zsidóbérencezés”, „cionistaösszeesküvőzés”, és persze a kémkedéssel való rágalmazás. Ennek igazolására olyanokat hoztak fel, mint hogy Narutowicz élete nagyobb részében élt külföldön, mint otthon. (Na és?) És persze a családtagokra való hivatkozás is felbukkant a soviniszták „érvelésében”: kinek a testvére ez a Narutowicz…
Gabriel bátyja,

Stanisław Narutowicz ugyanis Litvániában maradt, és sokat tett azért, hogy Litvánia önálló állam legyen, azaz, hogy függetlenedjen Oroszországtól. Bár nyilván szívesen vette volna azt is, ha egész Litvánia a Lengyel Köztársaság része lesz, de beletörődött abba, hogy ez nem így történt. A Litván Taryba (Államtanács, azaz az első litván kormány) tagja volt, és ott a lengyel nemzeti kisebbség ügyét képviselte. Mindent megtett azért, hogy a lengyel-litván konfliktusokat elsimítsa, és a két új állam között jó viszont teremtsen. Ez nem sikerült, a két állam hosszú határháborút vívott egymással és a két világháború után is kifejezetten ellenséges maradt közöttük a viszony. Így viszont a rosszindulatú karaktergyilkosok Stanisławot is vádolhatták azzal Litvániában, hogy lengyel kém, és Gabrielt is azzal Lengyelországban, hogy a litvánok embere.

Az endekek agymosó propagandája pár nap alatt elérte, hogy Gabriel Narutowiczra, akire eddig mindenki mint köztiszteletben álló műszaki szakemberre és tiszteletre méltó külpolitikusra tekintett, most sokan árulóként kezdjenek nézni. Pedig Narutowicz (aki még csak politikai pártnak sem volt a tagja soha) bűne csupán annyi volt, hogy megnyert egy parlamenti elnökválasztást egy „jobboldali” jelölttel szemben. (Látjuk azonban, hogy sokak szemében ez azóta is halálos bűnnek számít.)

Narutowiczot elnöki beiktatásának napján felhergelt endekek hógolyókkal és sárral dobálták meg, miközben a Külügyminisztériumból az Elnöki Palota felé haladt egy nyitott kocsiban. Aznap Warszawában általánossá vált az endek-szimpatizánsok randalírozása, annyira hogy nem egy helyen rendőröket kellett bevetni ellenük. Szintén endek-szimpatizánsok tartóztatták fel az utcán Bolesław Limanowskit, a Szenátus 87 éves szocialista korelnökét, aki szintén egész életében áldozatosan küzdött Lengyelország függetlenségéért. Talán meg is verték volna, ha néhány kemény öklű szocialista munkás nem érkezik gyorsan a helyszínre, és kergeti szét a keménykedő randalírozókat.

Akik ezekben a napokban beszéltek Gabriel Narutowiczcsal, állítják, hogy minden mocskolódás ellenére derűsen nézett a jövőbe, vagy legalábbis igyekezett magát a derűs nyugalomra kapacitálni és a környezete felé is ezt mutatni. (Nyilván magában azért nagyon elszörnyülködött azon, hogy mindaz, ami történik, lehetséges a 123 éves függetlenségi küzdelem sikereit követő eufória után.)

1922. december 16-án, öt nappal elnöki beiktatása után Gabriel Narutowicz egy kiállítást tekintett meg a varsói Zachęta Galériában. Ennek során az egyik ott kiállító festő lelőtte az elnököt. Gabriel Narutowicz azonnal meghalt, a merénylőt azonnal elfogták.

Az elkövető (aki nem érdemli meg, hogy kiírjam a nevét) őrült volt és amellett soviniszta. Később azt mondta: eredetileg Józef Piłsudskit akarta megölni. Az embert, akinek Lengyelország az új állami létet köszönhette, és azt, hogy 1920-ban sikerült megvédenie magát a bolsevikoktól. A nemzeti hőst, akit ő hazaárulónak kiáltott ki. Narutowiczra, nem mint emberre, hanem mint „jelképre” lőtt –tette még hozzá. (Az Al-Kaida is azt hangoztatta 2001-ben, hogy merényletük New Yorkban a WTC tornyai, mint „jelképek” ellen irányultak, és nem a bennük tartózkodó emberek ellen… Jó szöveg, mi?)
A merénylőt természetesen kivégezték. A siralomházban még megtervezte saját hősi síremlékét. Ami döbbenetes, hogy még az endekek politikai képviselői és bizonyos velük szimpatizáló egyházfiak sem voltak hajlandóak ebben a helyzetben korrekten viselkedni. Volt pap, aki az elnökért nem volt hajlandó gyászmisét mondani, a merénylőért viszont igen.

Gabriel Narutowiczot állami pompával temették el. Ma számos közintézmény van elnevezve róla, Warszawában szobra áll. A merénylő nevére ma már alig emlékszik valaki. Nem, én sem fogom leírni a nevét ebben a bejegyzésben továbbra sem.

Pár nappal később a Sejm egy gyorsított, egyszerűsített választással (és pártközi megállapodással) csendben elnökké választotta Stanisław Wojciechowskit. Ami pedig még szintén a történethez tartozhat: 10 évvel az öccse halála után Stanisław Narutowicz, aki mindig a polákok és litvánok közötti megbékélésen dolgozott, kevés eredménnyel, a sok kudarctól megtörve öngyilkos lett.

Gabriel Narutowicz története tanulságos. Nyilván nem azt akarom kihozni tanulságnak, hogy a „jobboldal” (legyen az bármi is) gonosz. (Mint már írtam, nem is hiszek a „jobboldalban”.) De azt már igen, hogy a rágalomhadjárat veszélyes, a karaktergyilkosságból könnyen lehet akár konkrét fizikai gyilkosság is. Én mondjuk abban is biztos vagyok, hogy nem Maurycy Zamoyski hergelte Narutowicz ellen az endekek választóit. Ő annál lovagiasabb úriember volt, hogy ennyire megsértődjön azon, hogy elveszített egy választást. Szerintem nem is az endekek fő ideológusa és pártvezére, Roman Dmowski volt a rágalmak fő terjesztője. Neki esetleg közvetett felelőssége lehet, annyiban, hogy nem próbálta visszafogni a híveit.
Azt viszont érdemes észrevenni, hogy azok a rágalmak, amik egy ilyen soviniszta gyűlöletkampányban elhangoznak valaki ellen, nem sokat változtak 95 év alatt. Csak szólok, hogy majd észrevegyétek.


(Gabriel Narutowiczról 1977-ben Az elnök halála címmel Jerzy Kawalerowicz forgatott filmet. Ebben Narutowiczot Zdzisław Mrożewski játszotta. Ez egyébként nem is csak a merényletről szól, hanem Narutowicz megválasztásáról is, arról hogyan machinálnak és alkudoznak egymással a politikai pártok a parlamenti folyosókon, a nyilvános viták szünetében. Itt egy részlet belőle: ez már az elnök utolsó napjának elejét mutatja, mikor elindul a galériába, de felbukkan benne a merénylő is, már a bíróság előtt.)

2017. december 6., szerda

Onnea Suomi!

„De látjuk, az északi peremállamok nem hajlandók elhinni, hogy a kis népeknek nincs létjogosultságuk, csak mert kis népek. (…) Valamennyien csodálatos kultúrszínvonalat értek el, földjükön társadalmi békét, gazdasági igazságosságot, jólétet teremtettek. Műveltség, emberség, kereszténység dolgában messze világító példát mutatnak az egész világ előtt, Cáfolatai a földhözragadt materializmusnak, mely tömegekben, s nem szellemi értékben méri a népeket. Ragyogó utat mutatnak minden más kis nép számára a helyesen értelmezett önrendelkezési jog alkalmazására. A szabad együttműködés csodálatos látványával gyönyörködtetik a mindenütt nyers erőszakot látó szemet. Ők a nagy vulkán szélén biztosan állnak földjükön, szociális robbanástól, erkölcsi zülléstől, világnézeti anarchiától nem kell félniük. A nagy híd északi pillérét alkotják, melynek fel kell épülnie Kelet-Európa térségei fölött Északtól Délig. Hogy pedig mégis felépül ez a híd, ma jobban kell és szabad remélnünk, mint valaha.”
(Kodolányi János: Suomi)

100 éve kiáltotta ki a függetlenségét Suomi, vágyaim országa, észak fénye.

Onnea Suomi! Onnea!

Lásd még:
http://kiviszitovabb.blogspot.hu/2011/11/eszakra-indulasra-varunk-orok-indulasra.html

2017. november 24., péntek

"Ügynökségünk" reklámja


https://www.youtube.com/watch?v=k3iUh6ubRo8&
Íme tehát lelepleződtünk barátaink és ellenségeink előtt is: ennek a titkos társaságnak a tagja vagyok én, amit Magyarország legnépszerűbb vloggere „Hunsmen Ügynökségnek” nevez. (Az igazi nevünk nyilván nem ez a kifacsart szó, de hogy mi, azt nem áruljuk el.) Célunk a magyar identitás pozitív, humanista és mások iránt is barátságos megerősítése. Leginkább Karácsony Sándor szellemében. Nem rekesztünk ki senkit a magyar identitásból csak azért, mert valaki valaha már megpróbálkozott ezzel a történelem folyamán.
Utóda vagyunk a NéKOSz-nak (ezt képviselem én), de másokon keresztül utóda vagyunk a Magyar Testvéri Közösségnek is, amelynek valódi természetéről és céljairól nemrég Szekér Nóra volt szíves egy kiváló tájékoztató, végre minden tévhitet eloszlató könyvet írni. Nagyobb összefüggésben pedig tagjai vagyunk a Szellem Internacionáléjának is.

Nagyon fontos egyébként is minden, amit Szirmai Gergely elmondott a magyar értékekről:

1. „Ötvözzük minden világ legjavát, mindenhová beillünk, és ezért sosem lehet tudni, hol vagyunk, mert mindenhol vagyunk.”
A magyarság eleve sok (7) vándorló törzsből állt össze. Többféle nyelvből állt össze a csodálatosan szép magyar nyelv is. Miért kellene vitatkoznunk azon, hogy a világ nyelvei közül melyikhez áll a legközelebb? Ha valaki valamennyire járatos a fizikai antropológiában, és körbenéz egy magyar utcán végigsétálva, rengetegféle típusú arcot, rengeteg alrassz keveredését fogja látni, és ebből talán azt is láthatja, hogy a ma tőzsgyökeres magyarnak tartott népességben is milyen sokszínűség van. Nincs egy etnikai csoport, akiket „magyarabb magyarnak lehet tartani másoknál. Még inkább igaz ez, ha bárki magyar családfakutatásba kezd. Nincs értelme „magyar vérvonalról” beszélni. A magyarság: kultúra. De még ez a kultúra is hihetetlenül rugalmas. Mindent képes befogadni és a maga ízléséhez igazítani. (Ezt meg azok tudhatják legjobban, akik zene-, és tánctörténettel foglalkoznak.) Legjobb tudósaink képesek voltak külföldi viszonyokhoz is alkalmazkodni, és külföldön is nagyot alkotni. És hány világutazó magyar van, akikre mindig is büszkék voltunk!

2. A magyar harcos ésszel és intellektussal harcol.
Ez is fontos pont megítélésem szerint. A II. világháború bebizonyította, hogy a katonai erények folytonos emlegetése nem pótolja az észszerű cselekvést. Miért kellene a bunyót erőltetni mindig, ha rájöttünk, hogy az ész, az intellektus, az alkotókészség, a kreativitás is lehet magyar erény, nem csak a katonai erények?

„Halhatatlan, láthatatlan mentálmágus milíciaként törünk előre a sötétben.”
- amint Szirmai úr volt szíves mondani.

Ja, és: naná, hogy tüzes karikás ostor! Még szép!

https://www.youtube.com/watch?v=Ium7fFZ9cMw

Köszönjük Szirmai Gergelynek ezt a remek videót (a feljebbit, nem a reklámot, bár az sem rossz), tényleg jó volt nézni, szívderítő volt látni, hogy valaki így gondolkodik a magyarságról!

Lásd még a témához kapcsolódóan:
http://kiviszitovabb.blogspot.hu/2013/03/lattam-nemreg-egy-szinhazi-eloadast-ami.html

2017. november 20., hétfő

A Szeminólék harca


Már írtam, hogy a capoeira kapcsán kezdett érdekelni a rabszolgaság elleni küzdelem története is. És ebben Zumbi és Besouro mellett van még egy nagyon fontos szimbólummá növő hős, akinek a történetét el akartam mesélni. (Igaz, rá már egyszer jóval korábban, a varsói blogomban is utaltam.)

Ő Osceola, a szeminóle indiánok főnöke. A mostani bejegyzés azonban nem csak róla, hanem az egész Szeminóle törzsről fog szólni, mert Osceola csak egyetlen harcosa egy nála nagyobb küzdelemnek.

A Szeminóle viszonylag fiatal törzsnek számított az indián törzsek között Észak-Amerikában a XIX. században. Tulajdonképpen a Muszkogi (Maszkóki) vagyis a fehérek által Creeknek nevezett törzs egyik leszakadt (Floridába vándolorlt) csoportja voltak.
A muszkogik a mai USA Alabama, Georgia és Tennesee államaiban, éltek. Békés földművelő nép voltak, sajátos, nyitott kultúrával. (Színpompás viseletük igencsak különbözik azoktól a bőrcuccoktól, amelyeket az ún. „síksági” indiánok (a préri lakói, a sziúk, asszinibojnok sajenek) viseltek, akiknek a képe elsőre beugrik a legtöbb európai embernek, ha az „indián” szót hallja.)
  
A muszkogik békében éltek a fehér telepesekkel egészen 1812-ig, a II. brit-amerikai háború kitöréséig (amit sokan úgy emlegetnek, mint az 1776 és 1781 között zajló amerikai függetlenségi háború „visszavágóját”). Ebben a II. brit-amerikai háborúban (1812-1815) a muszkogik két pártra szakadva harcoltak. Az „europizáltabbak” vagyis azok, akik inkább együtt éltek a fehér telepesekkel, átvették szokásaikat, életmódjukat és gondolkodásmódjukat, az USA oldalán harcoltak. Akik meg akarták őrizni a muszkogik nagyobb önállóságát, azok a távolról jövő britektől várták, hogy megszabadítják őket a helyi fehér telepesek és az amerikai állam hatalmaskodásától.

1814-ben a britek oldalán harcoló Lamochatta (’Vörös Sas’) maszkógi főnök megadta magát Andrew Jackson amerikai tábornoknak, a későbbi elnöknek. Ennek következtében nem is esett semmi bántódása. Emberei nagy része azonban nem bízott a kegyetlen katona hírében álló Jacksonban (és némileg joggal: Jackson sem katonatisztként, sem elnökként nem mutatott megértést vagy lovagiasságot az őslakos indiánok iránt), és elmenekültek. A délebbre, Floridába húzódó muszkogikból lett a Szeminóla törzs.

Florida területéért akkoriban az USA, a Brit Birodalom és Spanyolország is versenyzett, és az ebből következő bizonytalanságot a szeminólék remekül ki tudták használni. Főleg azt, hogy az egymással versengő nagyhatalmak mindegyike kész volt a helyi lakosság egy-egy csoportját a másik ellen felfegyverezni.
Amellett a szeminólék Floridában is törekedtek a helyi telepesekkel való békés egymás mellett élésre. Úgy fogták fel, hogy sokat tanulhatnak tőlük. Volt viszont egyvalami, ami egyre inkább felbőszítette az amerikai telepeseket: a szeminólék mind befogadták a telepesek szökött fekete rabszolgáit, és törzsük teljes jogú tagjainak tekintették őket.

Emiatt aztán tényleg tömeges lett az elszökdösés az ültetvényekről. Emellett, mivel egyre több fehér telepes érkezett, egyre inkább meg akarták szerezni a szeminólék földjeit is.

Az I. szeminóle háború 1816-1819-ig tartott. A szeminólék a spanyolok segítségével védekeztek, míg az USA csapatait (tragikus módon) éppen muszkogi segédcsapatok támogatták. Ez utóbbiak vezetője volt egy híres főnök

Taskanugi Hatke (’Fehér Harcos’), aki magát fehérek között William McIntoshnak nevezte. (Őt egyébként 10 évvel később saját vérei verték agyon, és a házát is felgyújtották, mert akkorra már elegük lett abból, hogy Taskanugi Hatke túlságosan kiszolgálja a fehéreket.) Az I. szeminóle háború békekötéssel ért véget: a szeminólék területe ugyan kissé összeszűkült, de még mindig nem lehetetlenedett el az életük.

Az 1830-as években aztán (a Jackosn-kormányzat idejében) az USA újra megpróbálta a szeminólék területeit szűkíteni. Végül felajánlották a törzsnek, hogy települjenek vissza északnyugatra, maszkóki rokonaik mellé. A szeminólék többsége egyáltalán nem hajlott az ajánlat elfogadására, mivel sejtették, hogy a fehérek egyenlőtlen üzletet akarnak kötni: a szeminólékat túlzsúfolt területekre és amúgy sem jó földekre akarják letelepíteni, ahol a megélhetés egyáltalán nem lesz biztosítva, ezenkívül semmi sem garantálja, hogy a szeminólékhoz csatlakozott feketéket nem próbálnák visszataszítani a rabszolgasorba. A főnökök tanácsában a leghevesebben a fiatal Osceola kelt ki a gyarmatosítók ajánlatának elfogadása ellen.

Osceola vagy Asiyahola egyébként még maga is a muszkogi területen született egy fehérekkel együtt élő településen. Maga is egy vegyes házasság szülötte volt: anyja muszkogi, apja fehér telepes (walesi, angol vagy skót), így neki magának is volt angol neve is: Billy Powell. A szeminólék délre vándorlásaokr anyja magával vitte a fiát Floridába, így Osceola már ott nőtt fel.
Osceola egy heves vérmérsékletű ember (ebből következően pedig bátor harcos) lehetett. Úgy tűnik, nemigen tűrte, hogy az útjába álljanak. Az egyetlen szeminóle főnök, aki a törzs elköltözése mellett foglalt állást, Emathla volt. Az ő vitája Osceolával olyannyira elmérgesedett, hogy a végén Osceola leszúrta Emathlát. De így legalább a szeminóle főnökök egységesen tudtak állást foglalni a költözés kérdésében. Állítólag Osceola volt az, aki a fehérekkel tett utolsó tárgyalási kísérletnél az USA képviselői által a szeminólék elé tett ultimátumba szimbolikus gesztussal belevágta a kését.

Ekkor már semmi nem akadályozhatta meg, hogy újra megkezdődjön a harc. Az USA csapatokat vezényelt a területre.

Közben az egyik katonatiszt, Ethan Hitchcock őrnagy maga is elismerte:
„A bennszülöttek mindent megtettek, hogy elkerüljék ezt a háborút, de kormányunk zsarnokoskodása belekényszerítette őket.”

A II. szeminóle háború hét éven át, 1835-től 1842-ig tartott. Nem Osceola volt a szeminólék egyetlen vezére. Voltak többen is, akik különböző vérmérsékletükkel és képességeikkel jól kiegészítették egymást. A legfőbb vezető

Hulbutta Hajo (’Heves Aligátor’) volt, aki aztán a Micanopy (kb. ’Főfőnök’) nevet kapta.
És mellette ott voltak még
  
Kowakoochee (’Vadmacska’) és Holata Micco (’Aligátor Főnök’) is.

Mégis Osceola vált a leghíresebbé merész haditetteivel. Több nagy csatában vezette győzelemre a szeminólékat, kihasználva a jó búvóhelyeket nyújtó erdős-lápos-mocsaras vidék adottságait. A háború leghíresebb csatája 1835 decemberében zajlott le, mikor Osceola és társai rajtaütöttek Francis Dade őrnagy emberein.

A 110 fehér katonából összesen kettő menekült el élve, ők is sokkot kaptak. (Egyik sem Dade volt egyébként.)
 
A szeminólék javára fordította az események menetét az is, hogy az ültetvényesek fekete rabszolgái most már nem csak egyszerűen átszökdöstek hozzájuk, hanem az indián győzelmek hírére sok helyen maguk is fellázadtak a sápadtarcúak ellen. Persze a legtöbb esetben ugyanolyan kegyetlenül bántak el egykori gazdáikkal, ahogyan a tömegével fellázadt rabszolgák általában szoktak: nemigen kegyelmeztek senkinek. Azért a dolognak ezt az oldalát is látni kell.
A szeminólék helyzete 1837-ben fordult némileg válságosra. Ekkor Osceola újra megpróbált tárgyalni: fehér zászlóval a kezében személyesen ment át a fehérekhez.

Thomas Jesup tábornok azonban a tárgyalás közben elfogta, és Moultrie erődjébe záratta a szeminóle harcost. Osceola itt halt meg 1838 januárjában hivatalosan tüdőgyulladásban. De hát tudjuk, hogy ha valakiről azt írja a börtönjelentés, hogy „tüdőgyulladásban halt meg”, az nem mindig értendő szó szerint. Mindenesetre halála előtt fogsásában Osceola még megengedte, hogy lefessék, így a fenti portré elég hitelesnek tekinthető róla.

A szeminóle ellenállás még hosszan kitartott, de közben a törzs harcosai igencsak megfogyatkoztak. 1842-ben végül megadták magukat.

A kormány végül nem mindegyiküket telepíttette át, egy részüknek rezervátumot jelöltek ki Floridában. Másoknak viszont menniük kellett. Így Osceola társainak, a többi nagy főnöknek a sorsa is sokféleképpen alakult.

Micanopy sokáig raboskodott, majd embereivel a muszkogik mellé telepítették. A muszkogik és a szeminólék között azonban nem mindig alakultak jól a dolgok, mert a muszkogik nem mindig fogadták el a fekete szeminólékat is a törzs teljes jogú tagjainak. Előfordult, hogy elrabolták a feketéket és eladták őket rabszolgáknak. Emiatt Micanopy végig azon igyekezett, hogy a szeminólékat önálló törzsnek ismertethesse el a muszkogiktól különállóan. 1849-ben halt meg Oklahomában.

Kowakoochee szintén Jesup fogságába került még 1837-ben, de ő akkor meg tudott szökni. A háború végén őt is Oklahomába telepítették át, ahonnan ő az összes emberével együtt átszökött Mexikóba, és felajánlotta szolgálatait az ottani kormánynak.

Holata Micco (akit a sápadtarcúak Billy Bowlegsnek is neveztek) lett a Floridában maradó szeminólék vezetője. 1855-ben, mikor a gyarmatosítók nagy erdőirtásokba kezdtek, Holata Micco újra felvette a harcot ellenük. Így kezdődött a III. szeminóle háború, amely 3 évig, 1858-ig tartott. A végén Holata Miccót Arkansasba telepítették át, ahol azonban nem volt rossz élete. Fiai (muszkogi barátaikkal együtt) az amerikai polgárháborúban is résztvettek: az északi (unionista) oldalt támogatták a déli (konföderációs) oldallal szemben, ami elég merész cselekedet volt, mert a háborúban Arkansas állam a Konföderációhoz csatlakozott.

A szeminóle törzs azonban ma is él, részben Oklahomában, részben Floridában. Múltjukra és hőseikre ma is rendkívül büszkék, és őrzik Osceola emlékét is.

Érdekes egyébként, hogy Osceolát, mint a rasszizmus elleni harc egyik lehetséges szimbólumát még alig-alig fedezték fel Hollywoodban. Talán készítettek róla már filmet, de még jóval a Martin Luther King-féle nagy fekete polgárjogi mozgalom előtt. Észrevették viszont a figurájában rejlő lehetőséget a Keleti Blokkban. Így aztán az egyik legismertebb film Osceoláról végül is kelet-német-jugoszláv koprodukcióban készült el, Gojko Mitić főszereplésével.

Ez a film főleg a rabszolgaság kérdésére koncentrál, teljesen kimarad viszont belőle a szeminólék belső konfliktusa (pedig Osceola és Emathla halálos kimenetelű vitája izgalmas drámai elem lehetne). Belső konfliktusuk itt a gyarmatosítóknak van: egyes fehér szereplők természetesnek találják a rabszolgaságot, mások vitába szállnak velük. Általában az indián szereplők ábrázolása jóval szegényesebb nem is pompáznak olyan színes ingekben, mint amiket a fenti képeken láttatok. Inkább az apacsokra emlékeztetnek. És még valami: a történet ma már olyannak hat, mintha egy trilógia első része lenne: végetér a II. szeminóle háború kitörésénél, ami egy csomó látványos akciójelenet lehetőségétől fosztja meg a nézőt.
Mindenesetre: reméljük, ez a mozi megér még egy remake-et vagy akár egy folytatást.

Dicsőség a bátor szeminóle harcosoknak!